X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Resultaten 2015

Ontwikkeling cursusmateriaal Interdisciplinair vakmanschap

Tijdens deze training voeren deelnemers uit de bouw- en installatiewereld samen een groot aantal realistische opdrachten uit, waarbij samenwerken de sleutel is voor 
succes.
 
Voor meer informatie: Martijn van Bommel van ISSO.

 

 

Visualisatie kwalificatiestructuur bijscholing Duurzaam Vakmanschap

Om de link tussen de kwalificaties en specialistische bijscholing visueel te maken is door ISSO in samenwerking met Kenteq een tweetal visualisaties gemaakt. Hierin zijn de verbanden aangebracht tussen de BuildUpSkills beroepen, specialismen, de kwalificaties en het beschikbare aanbod van training en bijscholing.

 

Digitale vragenlijst

Hoe zetten ondernemers in op nieuwe kennis en vaardigheden? Graag nodigen wij ondernemers in bouw- en installatiesector uit om deze vragenlijst in te vullen. De resultaten nemen we mee in de jaarlijkse update van de BuildUpSkillsNL monitor.
 
Voor meer informatie: Ruud Geerligs van SBRCURnet 
 

Eindrapportage BUS_N@W

Download eindrapportage BUS_N@W

 

EIB-onderzoek naar impact nationale versnellingsprogramma’s

Vanuit BuildUpSkillsNL was niet duidelijk wat de impact kan zijn van in de periode 2013-2015 ingezette versnellingsprogramma’s. Programma’s als De Brede Stroomversnelling, Urgenda, en Kleur uw Gemeente Groen kunnen in de komende 10 jaar voor radicale versnelling van de energetische renovatie van woningen zorgen.

 

Versnelling heeft gevolgen voor zowel de inhoudelijke eisen die gesteld worden aan vakmensen, als voor het tempo waarin bijscholing uitgevoerd moet worden. Om onze blik scherper te stellen heeft het EIB een verkennend onderzoek gedaan  naar de verwacht impact van deze programma’s in de komende 5 jaar met een doorkijkje naar de periode 2020-2030. Op basis van dit rapport zal BuildUpSkillsNL in 2016 in diverse regio’s verkennen wat de verwachte regionale arbeidsmarktdynamiek is.

 

Werkconferentie 2015

Grootschalige verduurzaming van gebouwen en realisatie van duurzame nieuwbouw zijn nodig om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Succesvolle verduurzaming vraagt om up-to-date vakmanschap! Daarom organiseerde BuildUpSkillsNL op 17 september 2015 de vierde editie van de nationale en druk bezochte werkconferentie. De slotconclusie na vele inspirerende presentaties en workshops? Vooral door samenwerking geven we een goed antwoord op deze urgente uitdaging. Bekijk hier het videovideoverslag en een kort item van Kennispartner BouwTV over competentie-ontwikkeling.
 
In korte presentaties werden de bezoekers afkomstig uit onderwijs, bedrijfsleven en tal van relevante gremia en platforms bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het vakmanschap van de toekomst en de ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Ook werd kort stilgestaan bij de afronding van het lopende project BUS_N@W en de continuering van BuildUpSkillsNL met het project BUStoB. Daarna gingen de deelnemers in een vijftal workshops aan de slag met actuele vraagstukken die leven bij het consortium, installateurs, bouwers, onderwijsinstellingen en aanbieders van bijscholing. Een impressie.
 

Welkom en opening

Dagvoorzitter Ewout Bomert opende met een videoboodschap van Ed Nijpels, voorzitter borgingscommissie Energieakkoord. Ed Nijpels benadrukte het belang van het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord in 2025. Alle betrokken partijen riep hij op samen te werken aan een vergaande en structurele verduurzaming van de energiesector. De ingrijpende overgang van fossiele naar duurzame opwekking van energie vereist nieuwe technische competenties aangevuld met de juiste soft skills. De focus ligt daarbij op vakmensen die continu en ook versneld worden bijgeschoold in de laatste technieken op dit terrein en vormen van samenwerking. De opdrachten die Ed Nijpels de conferentiegangers meegaf? Bekijk met alle betrokken partijen, bouwers, installateurs, onderwijs en bijscholers, waar samenwerking mogelijk is, benut elkaars talenten en expertise en bouw samen gestaag verder aan de ontwikkeling van hoogwaardig vakmanschap. En vooral: betrek daarbij ook de burger en andere maatschappelijke groeperingen.
 

Spannende stellingen over de vakman van 2025

 
Hoe ziet de vakman van 2025 eruit? Aan de hand van een aantal stellingen verkenden Ewout Bomert en de deelnemers de gewenste toekomst. Zij konden per stelling hun stem uitbrengen: mee eens, oneens of geen mening. Uit de reacties op de negen stellingen die werden geponeerd kwam een genuanceerd beeld naar voren. Een greep: duurzaam bouwen is in de ogen van de bezoekers geen hype. Echter, het is de beleving dat de verschillende partijen in het verduurzamingsproces elkaar nogal eens in de weg zitten, dubbel werk doen of het de klant moeilijk maken. Zo stelde een deelnemer vanuit de zaal: “We moeten nog meer bedenken hoe we nog beter kunnen samenwerken, zowel bij scholing als uitvoering. De mogelijkheden zijn er, kijk naar BuildUpSkillsNL, maar het is vooral een kwestie van willen.” Iets meer dan de helft van de zaal vond dat het proces wel sneller zou kunnen verlopen. Ook hier is samenwerken de sleutel. Klik hier voor een presentatie met de uitkomsten.
 
 
Ruim baan voor de twee duurzame koplopers: als je echt wilt, lukt het
Na de stellingen kregen twee koplopers in verduurzaming het woord. Twee keynotes uit de bouw- en installatiesector die qua stijl van voordracht en inhoud compleet verschilden, maar voor wat betreft verduurzaming één signaal gaven: als je het echt wilt, lukt het.
 

Leertouwer: geef je mensen duurzaam de ruimte 

 
Leertouwer uit Barneveld is een technisch dienstverlener in elektrotechniek, klimaat en ICT. Het bedrijf is een Excellent Opleidingsbedrijf en award winnend Erkend Leerbedrijf. Maarten van der Boon, manager business development: “Wij concretiseren naar innovaties op gebied van zorg en energie. De kernvraag? Hoe vorm je waardecreatie en wat is de rol van de medewerkers en hun kennis, kunde en competentieontwikkeling hierin? Zorg dat je medewerkers alle ruimte krijgen voor zelfontplooiing en zoek niet alleen hun technische, maar ook communicatieve vaardigheden. Want wat je duurzame capaciteiten zijn, daar moet je je markt eerst goed van overtuigen.”
 
De kernvraag volgens Maarten? Hoe kan mijn technologie bijdragen aan jouw businessmodel? Organiseer daarbij dat je continu met je mensen in contact staat. Organiseer transitie en betrek je klant daarbij. Innovatieve verduurzaming is geen kunstje, maar een permanente houding in alle geledingen van je bedrijf.  Maar duurzaam vakmanschap betekent ook: jouw medewerkers de ruimte geven aan de invulling van hun droom. Maarten vindt dat de bouw en installatietechniek te bescheiden zijn in laten zien wat we allemaal al kunnen. Of de duurzame vakman er komt? Volgens Maarten geen kwestie van geld, maar een kwestie van echt wíllen. Klik hier voor de presentatie
 

De verduurzamers: minder woonlasten en meer woonplezier

 
Rob Withaar van Talen vastgoedonderhoud is één van de partijen in het consortium De Verduurzamers, gericht op het duurzaam en zo energieneutraal mogelijk renoveren van de woningvoorraad van corporaties. “We zien een veranderende vraag bij corporaties van bestek naar prestaties op het terrein van gezond, veilig en betaalbaar wonen. Slopen is niet meer haalbaar en corporaties zoeken het nu in de bestaande voorraad met als kerntaak betaalbare en zoveel mogelijk verduurzaamde woningen te bieden met de focus op TCO.”
 
Hij legde de zaal rustig en overtuigend uit waar zij voor staan: “De Verduurzamers geloven in een gezonde en milieuvriendelijke leefomgeving waar mensen gelukkig en comfortabel wonen. Door goede samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen met slimme ideeën, bieden wij betaalbare, energiezuinige renovaties en bouwoplossingen. Dat betekent stabiele woonlasten en meer woonplezier, nu en in de toekomst.” Het gaat volgens Rob niet meer om het aanbieden van losse producten in een bouwproiect, maar om voortdurende waardetoevoeging door alle partners in de bouwketen. Met duurzame technieken in het renovatieproces die voor de bewoners een neutrale energielast opleveren. Voor de toepassingen zijn vakmensen nodig die deze doorgronden én beheersen. De doelen van BuildUpSkillsNL worden dan ook volledig onderschreven door De Verduurzamers. Klik hier voor de presentatie.
 

Stand van Zaken BuildUpSkillsNL: van richting naar inrichting

Na deze twee keynotes, die behoorlijk wat vragen in de zaal losmaakten, gaf Jan Cromwijk, projectsecretaris BuildUpSkillsNL een helder inzicht in de stand van zaken. Allereerst over waar BuildUpSkillsNL vandaan komt. Een korte terugblik tot aan de onstaan van BuildUpSkillsNL: Intelligent Energy Europe project DuBUS en het Nationale Energieakkoord. Gevolgd door een analyseonderzoek van de nationale status quo uitgevoerd door BuildUpskillsNL, vertaald in een praktische roadmap en het succesvol zoeken naar Europese financiering om de ambitieuze roadmap van BuildUpSkillsNL ook concreet uit te voeren. 
 
De kern van Jan’s terugblik? Voor de verduurzaamde gebouwde omgeving is nieuw vakmanschap op de bouwplaats nodig. Er komen heel veel nieuwe technieken op ons af. Ons ultieme doel is in 2025 daarvoor genoeg opgeleide en bijgeschoolde vakmensen op de bouwplaatsen aan het werk te hebben om alle beloften over verduurzaming ook écht waar te maken. Als zij het niet kunnen, kan niemand anders het. Terugblikkend op de laatste jaren concludeerde Jan: “We hebben de richting helder en gaan nu naar de fase van inrichting.”
 

Blik op de naaste toekomst

 
Vervolgens somde Jan Cromwijk in vogelvlucht de bereikte resultaten van de afgelopen jaren op. Zoals het succesvol werken aan de BCP+ dossiers en ook de Trainingen Koplopers Duurzaam Vakmanschap en Interdisciplinair samenwerken. Voor het eerst instrueren vakmensen uit de bouw en installatietechniek nieuwe technieken aan elkaar volgens het principe van ‘train de trainer’. Ook is er financiering verworven om met het Horizon 2020 project BUStoB tot maart 2018 aan de slag te gaan. Dit project maakt gebruik van de resultaten van de twee nu uitgevoerde IEE-projecten (DuBUS en BUS_N@W) en is een noodzakelijke stap op weg naar het dichten van de kloof tussen de bestaande en de benodigde vaardigheden voor vakmensen in Nederland. Onder andere tot oktober 2017 worden er in drie cohorten tal van nieuwe e-learningmodules in de vorm van e-assessments ontwikkeld, dit in samenwerking en piloting met de zes regio’s.
 

Uniek de BuildUpSkills-app

 
Tot slot gaf Jan Cromwijk terecht de nodige aandacht aan de doorontwikkeling van de BuildUpSkillsNL app. Hoewel de app in samenwerking met tal van relevante partijen nog verder gevuld moet worden met de e-assessments en mogelijkheden voor verdere scholing en practica, wordt deze straks voor alle vakmensen dé digitale toegang tot elke denkbare bijscholing en training op het gebied van verduurzaming. Plus een persoonlijk profiel waar alle bijscholing aan gekoppeld kan worden. Niet eerder bood een app dit heldere overzicht voor fitte vakmensen uit de bouw en installatietechniek in een woud van bijscholingsmogelijkheden. Klik hier voor de presentatie
 

Veelzijdige paneldiscussie: Samenwerking loont

 
Vervolgens vond een panelinterview plaats met Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, Titia Siertsema, voorzitter UNETO-VNI en Teun Bokhoven, voorzitter TKI EnerGo, onderdeel van Topsector Energie, en voorzitter de Duurzame Energie Koepel. De slotconclusie? Verduurzaming draait om samenwerking.
De eerste vraag van Ewout Bomert: waarom hebben de panelleden hun handtekening onder het Energieakkoord gezet? “Siertsema: “Om meerdere redenen, maar vooral omdat wij als brancheorganisatie een voorbeeldrol hebben.” Bokhoven: “Het Energieakkoord brengt ook duurzame commerciële groei bij de betrokken bedrijven, een enorme transitie.” Verhagen: “Als brancheorganisatie nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”
 

Voorkom dat de vakman achterloopt

 
Siertsema: “50% van de vakmensen in de installatiesector moet bijgeschoold worden als het gaat om verduurzaming. Dat zijn 60.000 mensen, een enorme uitdaging waar BuildUpSkillsNL voor staat.” Bokhoven: “De uitdaging is om interdisciplinair samen te werken en allerlei beschikbare technieken daadwerkelijk te integreren. Die synthese vergt een ander soort denken.” Verhagen: “De crisis heeft enorm ingegrepen in onze beroepsgroep. Aannemers zien nu heel goed in welke kansen de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad hen in economische zin biedt.” Siertsema: “Er kan al heel veel met verduurzaming, maar je moet de mogelijkheden heel goed met je consumenten communiceren. We moeten vakmensen dus ook begeleiden in hun communicatieve vaardigheden.” Bokhoven: “Als de consument omslaat en voor verduurzaming gaat, kan het niet zo zijn dat de vakman achterloopt. Daarom ben ik zo blij met BuildUpSkillsNL.” 
 

De wens

Tot slot: wat wensen de deelnemers aan de paneldiscussie? Bokhoven: “Dat verduurzaming van de gebouwde omgeving sneller gaat.” Siertsema: “De urgentie van goed opgeleide vakmensen mag hoger want de corporaties en de consumenten komen er aan.” Verhagen: “Nu is de elektrische auto een statussymbool. Ik hoop dat dit ook gaat gelden voor de energieneutrale woning.”
 
 
Verduurzaming: gevolgen voor de bouwarbeidsmarkt
Vervolgens schetste Taco van der Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de gevolgen van verduurzaming voor de bouwproductie en de arbeidsvraag. En eveneens wat deze verduurzaming betekent voor de vereiste kwalificaties van het personeel. Het EIB gaf de zaal antwoord op basis van actueel onderzoek naar deze vragen. 
 
Er zijn twee scenario’s uitgewerkt, een behoedzame adoptie van verduurzaming of een snelle adoptie. Het EIB vindt de eerste variant de meest realistische. Voor de snelle adoptie gaat het in de periode 2015 – 2020 om gigantische aantallen te verduurzamen woningen. Corporaties alleen al hebben de ambitie om in Stroomversnelling Huur circa 111.000 woningen naar energie-nul te verduurzamen. Alle programma’s bij elkaar tellen volgens het EIB op tot circa 25.000 arbeidsjaren gerelateerd aan verduurzaming. Maar wat moet de vakman dan allemaal bijleren voor deze grootschalige verduurzaming van de woningvoorraad? Het EIB ziet bij de werkgevers nog niet veel urgentie om hun vakmensen grote sprongen in bijscholing te laten maken. Ook denkt het EIB dat verduurzaming meer tot een verschuiving van de werkgelegenheid in de bouw en installatietechniek zal leiden dan tot een additionele werkgelegenheid. De sector zal stevig moeten investeren in meer prefabricage en het benutten van schaalvoordelen door serieproductie. Naast bijscholing als het gaat om nieuwe duurzame technieken, pleit het EIB er ook voor dat vakmensen worden bijgeschoold in klantcontactvaardigheden om in de waardeketen met alle partijen, zoals opdrachtgevers, inhoudelijk volwaardig te kunnen meepraten. Klik hier voor de presentatie.
 
 

Verrassing & Blikverruimer: Rebuild

En toen was het tijd voor een grote verrassing, een blikverruimer. Jan Willem van de Groep is inspirator en versneller van een in zijn ogen onontkoombare bouwtransitie; van een ambachtelijke bouwnijverheid naar een volwassen, slimme bouwindustrie. Vraagstukken rondom energieverbruik en verduurzaming maken die versnelling volgens hem noodzakelijk. Nieuwe klantvragen, nieuwe technologieën en maatschappelijke dynamiek maken die transitie in zijn ogen ook nog eens onontkoombaar. 
 
Jan Willem is ondermeer bedenker en initiator van de Stroomversnelling, een initiatief waarbij de bouw- en corporatiesector door middel van radicale innovaties en industrialisatie binnen 5 jaar 111.000 woningen renoveren naar het niveau energieneutraal. In zijn boodschap stond centraal dat de bouwindustrie een sleutelrol speelt bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Naast de bouw als grootste concurrent van het energiebedrijf liggen er ook volop kansen door slimme bundeling van geldstromen die door de domeinen wonen, mobiliteit, zorg en energie lopen. Jan Willem is er van overtuigd dat innovatie in de bouw nog in de kinderschoenen staat. Zijn thema ‘Rebuild the building industry’ werd voor alle aanwezigen met tal van aansprekende voorbeelden geïllustreerd: “Zie gebouwen niet langer louter als een bouwwerk, maar als een systeem en er gaat een wereld aan samenwerking en verduurzaming voor iedereen open”, gaf hij het gehoor mee. Klik hier voor de presentatie
 

Keuze uit vijf interessante workshops

 
Vervolgens namen de deelnemers actief  deel aan een vijftal workshops, te weten:
Bijscholen in Duurzaam Vakmanschap – voor bedrijven, HR-adviseurs en trainers.
Opleiden in Duurzaam Vakmanschap – voor docenten en trainers.
(Inter)regionale samenwerking – voor MBO-bestuurders en directeuren techniek.
Leren van geleerde lessen.
Flexibel inspelen op marktkansen. 
 

Afsluitende Borrel

Na deze intensieve workshops was het tijd voor een ontspannen borrel. In een drukbezochte setting werd nagepraat over de inleidingen en stellingen en werden ervaringen uitgewisseld over de workshops. 
 
 
 

 

Maak gebruik van de BuildUpSkills-app! De BUILD UP Skills Advisor helpt u om uw kennis en vaardigheden te versterken. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 649737  

Disclaimer: this documents/website reflects only the author's view. The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is not responsible for any use that may be made of the information it contains.